icon-newsletter

خداوند شبان من است ۵

منتشر شده ۱۹/۰۷/۱۴۰۰

مسیح، آن شبانِ نیکو، در این درۀ تاریک و خطرناک و پر از بدی و شرارت با ما و همراه ماست. و چون او با ماست، حضور او با ما و در ما می­تواند محکم­ترین دلیلی باشد که نترسیم. و مثلِ داوود با اعتماد بگوییم: “از بدی نخواهم ترسید زیرا تو با من هستی”.

بارگیری صدا با وضوح پایین نیمه اول نیمه دوم

مؤسسۀ "دل هایمان احیا کُن" © 2024 _ صفحۀ فارسی