icon-newsletter

خداوند شبان من است ۶

منتشر شده ۲۶/۰۷/۱۴۰۰

با وجودِ مشکلاتِ فراوان و مصائبِ زیاد، در همان جا، خداوند فیض و قدرتی بس بزرگتر و زورآورتر از بزرگترین مشکلاتِ ما برای ما حاضرکرده، فیض و برکتِ فراوانی که خداوند به وفور در زندگی ما جاری می­کند. بله فیضی که زندگیِ ما را لبریز می­کند و قدرت آن خیلی عظیم­تر از مصائب و دردهایی است که می‌خواهند ما را از پا در بیاورند.

بارگیری صدا با وضوح پایین نیمه اول نیمه دوم

مؤسسۀ "دل هایمان احیا کُن" © 2024 _ صفحۀ فارسی