به تارنمای «دل هایمان احیا کُن» خوش آمدید. هدف ما فراهم کردن تعالیم کتاب مقدسی است تا خواهران عزیز ما در تمامی جوامع فارس زبان برکت یافته و در آزادی در مسیح، پُری در مسیح، و ثمردهی در مسیح رشد کنند.