در مؤسسۀ دل­ هایمان احیا کُن:

 

ما ایمان داریم به یک خدا. او خالق و صاحب جهان هستی است. خدا در سه شخص پدر، پسر، و روح ­القدس وجود ابدی دارد. (پیدایش 1: 1 ؛ تثنیه 6 : 4 ؛ متی 28: 19 ؛ مرقس 12: 29 ؛ یوحنا 10: 30 ؛ اعمال رسولان 5: 3-4 ؛ دوم قرنتیان 13: 14 ؛ عبرانیان 1: 1-3)

 

ما ایمان داریم به کتاب­ مقدس. کتاب ­مقدس کلام الهام شده و مقتدر الاهی است. همۀ تعالیم هر دو عهد عتیق و عهد جدید که شامل آفرینش، تاریخ، منشأ آغازین آنها، و نجات می­ باشد بدون خطاست. کتاب ­مقدس اقتدار نهایی و بالاترین مرجع در کلیۀ مسائل مربوط به ایمان و رفتار می­ باشد. (متی 5: 18 ؛ یوحنا 17: 17 ؛ دوم تیموتاؤس 3: 16-17 ؛ دوم پطرس 1: 19-21 ؛ مکاشفه 22: 18-19)

 

ما ایمان داریم به عیسای مسیح. او پسر خداست که بواسطۀ روح ­القدس از مریم باکره متولد شد، بدون گناه زیست، با مرگ خود بر صلیب و بجای ما گناهان ما را کفاره نمود، از مُردگان برخاست، به آسمان صعود نمود و از آنجا به عنوان خدای کامل و انسان کامل تنها واسطۀ بین خدا و انسان می باشد. (اشعیا 7: 14 ؛ 9: 6-7 ؛ متی 1: 18-25 ؛ مرقس 5: 21 ؛ فیلپیان 2: 5-11 ؛ کولسیان 2: 9 ؛ اول تیموتاؤس 2: 5 ؛ اول یوحنا 5: 20)

 

ما ایمان داریم به روح ­القدس. عملکرد روح­ القدس در تولد تازه شدن یک شخص و رشد او در ایمان ضروری است. عملکرد روح­ القدس در بیدار نگاه داشتن کلیسا در راستی، حکمت، ایمان، قدوسیت، محبت، قدرت، و مأموریت ضروری است. هر ایمانداری خوانده شده است تا در قدرت آن روح­ القدسی که در او ساکن است زندگی و سلوک نماید تا برای جلال خدا ثمر آورده و شهوات جسم را به عمل نیاورد. (یوحنا 14: 16-17 ، 26 ؛ 15: 26-27 ؛ 16: 7-15 ؛ اعمال رسولان 1: 8 ؛ اول قرنتیان 2: 10-11 ؛ 6: 19 ؛ 12: 4-13 ؛ دوم قرنتیان 3: 18 ؛ غلاطیان 5: 16-18 ، 22-23 ؛ افسسیان 4: 30 ؛ 5: 18-21)

 

ما ایمان داریم به گناهکار بودن همۀ انسان­ها. همۀ آدمیان در گناه گمشده هستند و نمی ­توانند ملکوت خدا را ببینند مگر آنکه از طریق توبه از گناهانشان و ایمان آوردن به خدا تولد تازه شوند. عادل شمرده شدن تنها بواسطۀ فیض و فقط از طریق ایمان به عیسای مسیح ممکن می­ باشد. (یوحنا 1: 11-13 ؛ 3: 16 ؛ 5: 24 ؛ 10: 28-30 ؛ 14: 6 ؛ رومیان 3: 23-26 ؛ 6: 23 ؛ افسسیان 2: 8-10 ؛ تیطس 3: 5 ؛ عبرانیان 7: 24-23 ؛ اول پطرس 1: 18-19 ؛ اول یوحنا 5: 11-13)

 

ما ایمان داریم به کلیسا که سر آن مسیح است. کلیسا دربرگیرندۀ همۀ ایمانداران در همه جای دنیا می ­باشد. کلیسای محلی اجتماع گروهی از ایمانداران است که جهت انجام ارادۀ خدا متشکل شده ­اند. کلیسا خوانده شده است تا خدا را بپرستد، شاهد سر خود یعنی عیسای مسیح باشد، انجیل را در همۀ ملتها موعظه کند، و سرسپردگی خود به خداوندش را با مهرورزی به فقرا و برآورده نمودن احتیاجات نیازمندان و ترویج عدل و عدالت ابراز کند. (اعمال رسولان 2: 41-47 ؛ اول قرنتیان 12: 13 ؛ افسسیان 1: 22-23 ؛ کولسیان 1: 18 ؛ عبرانیان 10: 25)

 

ما ایمان داریم به بازگشت ثانوی عیسای مسیح. او بطور شخصی، قابل رؤیت، و در جلال باز خواهد گشت تا مُردگان را قیام بخشد و نجات و داوری را بکمال رساند. زمانی که او آسمان جدید و زمین جدید را برقرار نماید، بطور کامل ملکوت خود را که در آن نه شرارت خواهد بود و نه درد و نه موت ظاهر خواهد ساخت؛ ملکوتی که او در آن تا به ابد جلال خواهد یافت. (یوحنا 14: 2-3 ؛ رومیان 14: 10-12 ؛ اول قرنتیان 15: 51-54 ؛ دوم قرنتیان 5: 10 ؛ اول تسالونیکیان 4: 15-17 ؛ مکاشفه 20: 11-15 ؛ 22: 12-17)