از شما دعوت میکنیم تا با «دل هایمان احیا کُن» همگام شوید تا در جهت انتشار پیغام نجات بخش انجیل میان زنان عزیز و رشد و تقویت آنان در ایمان به مسیح بتوانیم برنامه های بیشتری را تهیه و بطور رایگان در دسترس ایشان قرار دهیم.

مؤسسه «دل هایمان احیا کُن» یک مؤسسه غیر انتفاعی است. شما را تشویق میکنیم تا در دعا بیدار بوده، ارادۀ خدا را جویا شوید، و اگر پدر آسمانی شما را هدایت میکند تا با کمک های مالی خود این مؤسسه را حمایت کنید، با استفاده از روش زیر هدایای مالی خود را ارسال و ما را پشتیبانی کنید.

فیض عیسای مسیح خداوند و محبت خدای پدر و شراکت روح القدس با همۀ شما باد و بماند. آمین!

 

Please consider partnering with us in reaching our beloved Farsi-speaking women of the world with the Gospel of Jesus Christ and the truth of His Word.

Revive Our Hearts is a tax-exempt organization under section 501(c)(3) of the IRS code. Your tax-deductible donation will bless our Farsi-speaking audience by enabling them to download and listen to the teachings of Revive Our Hearts in their own and beautiful language.

Donate Now