icon-newsletter

خداوند شبان من است ۴

منتشر شده ۱۲/۰۷/۱۴۰۰

داوود در حالی که خودش را گوسفند خداوند معرفی می­کند، به من و شما می­گوید که ما نیاز مبرم به هدایت و راهنمایی­های خداوند داریم … چون تنها اوست که راه درست را تشخیص می­دهد. بله! او شبانی است که آخرِ راه را خوب می­بیند، او خدایی است که ما را خوب می­شناسد، او آفرینندۀ ماست، و ما را عاشقانه دوست دارد و برای زندگیِ شخصِ ما نقشه­ای خاص دارد.

بارگیری صدا با وضوح پایین نیمه اول نیمه دوم

مؤسسۀ "دل هایمان احیا کُن" © 2024 _ صفحۀ فارسی