icon-newsletter

بخش سوم – اطاعت در عمل

منتشر شده ۰۸/۱۰/۱۳۹۹

آیا ما در عمل اطاعت می­کنیم؟ ضریب اطاعت ما در مرحلۀ عمل چقدر است؟ اطاعت واقعی و در عمل، یکی از مواردی است که ما را بسوی یک زندگی بیدار و احیا شده در مسیح رهنمون می­کند.