icon-newsletter

بخش دوم – اطمینان در اطاعت

منتشر شده ۰۵/۱۰/۱۳۹۹

وقتی ما از خدا اطاعت می­کنیم، مسیح به ما وعده می­دهد که خود را بر ما ظاهر کند، یعنی از خودش به ما شناخت جدید بدهد و حقایق شخصیت خود را بر ما آشکار کند. و در نهایت، هر چقدر که ما از روی محبت و عشق خود بیشتر از مسیح اطاعت می­کنیم، او را بیشتر و عمیق تر خواهیم شناخت.

مؤسسۀ "دل هایمان احیا کُن" © 2024 _ صفحۀ فارسی