icon-newsletter

وجدان پاک

منتشر شده ۱۰/۱۰/۱۳۹۹

برنامۀ امروز ما را تشویق میکند تا از تجربۀ شادی بخش و رهایی ساز یک وجدان پاک و آزاد برخوردار شویم. آزاد شدن از گناهان گذشته و آثار بجای ماندۀ آنها، در واقع بخشی از بیداری روحانی شخصی است.

مؤسسۀ "دل هایمان احیا کُن" © 2024 _ صفحۀ فارسی