icon-newsletter

قدرت بخشش

منتشر شده ۱۵/۱۰/۱۳۹۹

عزیزان، ما در پیش روی خود دو انتخاب داریم: اولین انتخاب از ما آدمی تلخ، خشمگین، عصبانی و عبوس می­سازد و دومین ما را شبیه مسیح می­کند. اولی، آدمی تلخ و دومی، آدمی مقدس! امروز شما کدام را انتخاب می­کنید؟ … آدمی تلخ که خودش را از فیض و کمک خدا محروم کرده است یا آدمی که در این شرایط سخت به وسیلۀ فیض و کمک خدا بیشتر و بیشتر شبیه مسیح میشود؟ کدام را انتخاب می­کنید؟ تلخی یا فیض را؟