icon-newsletter

خطاکار یا مورد خطا واقع شده؟

منتشر شده ۱۸/۱۰/۱۳۹۹

موضوع روابط، در نظر خدا موضوعی است بسیار پر اهمیت … خدا هیچ وقت در نظر نداشته که ما یک ایماندار تنها باشیم. همه ما نیاز داریم که در روابط با سایر ایمانداران باشیم … و در عین حال، مسئول هستیم که این روابط را پرورش بدهیم، برای رشد سالم آنها تلاش کنیم، و از آنها محافظت و مراقبت کنیم تا آسیب و صدمه نبینند … یکی از مراحل تقدیس و پاکسازی زندگی مسیحی این است که روابط ما با دیگران تقدیس شده و تبدیل به روابطی سالم، خداگونه، پر از محبت، سرسپردگی و مسئولیت پذیری شوند.

مؤسسۀ "دل هایمان احیا کُن" © 2024 _ صفحۀ فارسی