icon-newsletter

روبرو کردن / از سر تقصیر گذشتن

منتشر شده ۲۲/۱۰/۱۳۹۹

بله، بطور یقین مواردی هست که باید تحت انضباط و تنبیه کلیسایی قرار بگیرند؛ مسائلی که شخص باید با مشکلش در رویارویی قرار بگیرد. اما مسائلی هم هست که باید از کنار آنها گذشت؛ مسائلی که نسبت به آنها باید از خودمان گذشت نشان دهیم و از آنها پرونده جزایی و جنایی نسازیم. مشکل اصلی این است که ما معمولاً تمایل داریم خطاهایی را که باید از آنها بگذریم را رو کنیم و از چیزهایی که باید در موردشان صحبت کنیم می­گذریم.

مؤسسۀ "دل هایمان احیا کُن" © 2024 _ صفحۀ فارسی