icon-newsletter

فروتنی، منشأ برکت

منتشر شده ۲۸/۰۸/۱۳۹۹

اگر من و شما بر روی مسیح، این سنگ زیربنا، خود را خُرد نکنیم، روزی در زیر این سنگ خُرد خواهیم شد. پس منتظر این نمانید که او شما را بشکند. بلکه زیر دست زورآور خدا فروتنی کنید. با فروتنی خود را بر این سنگ بیندازید، سنگی که دو هزار سال پیش بر صلیب برای شما خار و ذلیل و شکسته و فروتن شد. خود را بر این سنگ بیاندازید و با فروتنی و شکستگی به او بگویید: “مسیح، بر من گنهکار رحم کن!”

مؤسسۀ "دل هایمان احیا کُن" © 2024 _ صفحۀ فارسی