icon-newsletter

هیچ چیز پوشیده نیست

منتشر شده ۳۰/۰۸/۱۳۹۹

چه بخش­های سری و پنهانی در زندگی شما وجود داشته و یا دارد؟ من و شما فکر می‌کنیم که آنها را پنهان کرده­ ایم و هیچ وقت آشکار نخواهند شد. ولی کلام خدا می‌گوید هیچ چیز پنهان نیست که آشکار نگردد و هیچ چیز پوشیده نیست که عیان نگردد.