icon-newsletter

آسمان است که حکم میراند ۱۰

منتشر شده ۲۶/۰۲/۱۴۰۱

خدا بسیاری اوقات در واکنش و پاسخ به دعاهای ایمانداران، و در قبال فروتنی، روحیهٔ توبه کار و دعاهای خالصانهٔ آنها وارد عمل می‌شود و نقشه‌های خودش را بر زمین اجرا می­کند. و این موضوعی است بسیار اسرار آمیز، امــا واقعی!