icon-newsletter

آسمان است که حکم میراند ۱۱

منتشر شده ۰۲/۰۳/۱۴۰۱

وقتی که ما قادر به دیدنِ کار خدا نیستیم، وقتی با اصرار و التماس و شور و حرارت دعا می­کنید اما در عمل هیچ تغییری نمی­بینید، دلسرد نشوید و از دعا کردن باز نایستید. در دنیای روحانی‌ای که از چشمانِ فیزیکی ما پنهان است، نبردی در حال وقوع است و خدا در حالِ جنگیدن برای قوم خودش است.