icon-newsletter

آسمان است که حکم میراند ۹

منتشر شده ۱۹/۰۲/۱۴۰۱

در دنیایی که اخبار بسیار نگران کننده و هولناک هر روز ما را دروناً آزُرده و اندوهگین می‌کند، ما هم مثل دانیال باید با امید به خدای آسمان زندگی کنیم و در حالی که چشمانمان را به آسمان و حاکمیت خدا دوخته­ ایم، به خود یادآوری کنیم که خدا برای نقشه و هدفی خاص در این برهه از زمان، ما را با مسئولیت­ هایی که به ما سپرده، در این مکان خاص قرار داده است تا در نهایت، او را خدمت کنیم.