icon-newsletter

چگونه قوت و عزت از خود نشان دهیم؟

منتشر شده ۲۷/۱۱/۱۳۹۹

چه چیزهایی باعث شده اند که شما خود را به خدا نیازمند ببینید؟ چه چیزهایی شما را به زانو در آورده اند تا به سوی خدا فریاد کرده و از او کمک بطلبید؟ همان چیزها برکت هستند. زمانی که ما درک می کنیم که به خدا نیازمندیم و بدون او نمی توانیم ادامه بدهیم، همانجا در برکت بر ما باز میشود.