icon-newsletter

انتخاب شادی بجای ترس

منتشر شده ۲۳/۱۱/۱۳۹۹

دنیای اطراف ما در اوقاتی که ما درگیر هیچ مشکلی نیستیم تحت تاثیر روحیه شاد ما قرار نمی گیرد. اما وقتی که ببینند که ما در شرایط دشوار و طوفان ها بجای یأس از آرامش غیرقابل وصفی برخورداریم، آنجاست که تحت تاثیر واقع می شود، آنجاست که انجیلی که ما به آن موعظه می‌کنیم برای آنها واقعی و قابل باور می شود.