icon-newsletter

خندیدن به آینده

منتشر شده ۳۰/۱۱/۱۳۹۹

آنچه ما می­ دانیم این است که این زندگی کوتاه است و ابدیت طولانی! پس چقدر غیر حکیمانه است که ما زندگی زمینی خودمان را صرف تلخی، ناله، شکایت و مقاومت در سختی ­ها کنیم.

مؤسسۀ "دل هایمان احیا کُن" © 2024 _ صفحۀ فارسی