icon-newsletter

استــر ۱۵

منتشر شده ۰۷/۰۴/۱۴۰۰

چه بسیارند ایماندارانی که زندگی خودشان را دائماً در غم، دلسردی، و شکست سپری می کنند. امّا مسیح، آن مُردخای آسمانی ظاهر شده و فرمانی تازه نوشته و امضا کرده که اعلام می کند من و شما بر حکمِ گناه و مرگ، و شیون و غصه پیروزی داریم. او فرمانی صادر کرده که آزادی ما را از هر نوع اسارت تضمین می کند.

بارگیری صدا با وضوح پایین نیمه اول نیمه دوم

مؤسسۀ "دل هایمان احیا کُن" © 2024 _ صفحۀ فارسی