icon-newsletter

استــر ۱۶

منتشر شده ۱۰/۰۴/۱۴۰۰

بعد از هر جنگِ روحانی، ما باید باز ایستیم و کارهایی را که خدا با دست عظیم خودش برای ما انجام داده است به یاد آورده و برای آن شادی کنیم. ما باید آن پیروزی را که او به ما بخشیده جشن بگیریم. ولی این را هم بخاطر داشته باشیم که بدونِ ورود به شرایطِ سخت و نبرد گونۀ زندگی، ما اوقاتِ لذت بخشِ جشن و سرور را تجربه نخواهیم کرد.

بارگیری صدا با وضوح پایین نیمه اول نیمه دوم