icon-newsletter

استــر ۱۴

منتشر شده ۲۷/۰۳/۱۴۰۰

چقدر جای شکرگزاری دارد که مسیح، آن مُردخایِ آسمانی، به وسیلۀ فرمانِ حیات بخشِ خودش قدرتِ لازم و کافی برای غلبه بر گناه و نیروی جاذبه نفس را به ما بخشیده است. باشد که این پیروزی را به طور روزانه در زندگی مسیحیِ خودمان تجربه کنیم.

بارگیری صدا با وضوح پایین نیمه اول نیمه دوم

مؤسسۀ "دل هایمان احیا کُن" © 2024 _ صفحۀ فارسی