icon-newsletter

مجهز در بیابان

منتشر شده ۰۵/۰۱/۱۴۰۰

در بیابان های یکنواخت و پر از ابهام زندگی، به دنبال خدا باشید. اجازه بدهید که او وارد عمل شود و مثل یک معلم خصوصی شما را آموزش داده و دید شما را وسعت بخشد. او قادر است بخشهای ناخالص و نابالغ زندگی شما را بتراشد و شما را برای آنچه که در آینده برای شما در نظر دارد مجهز سازد.

بارگیری صدا با وضوح پایین نیمه اول نیمه دوم