icon-newsletter

قدرت خدا در شما

منتشر شده ۰۲/۱۱/۱۳۹۹

خیلی از مسیحیان تلاش می­کنند تا با قدرت خودشان زندگی مسیحی را پیش ببرند ولی متاسفانه منجر به شکست می­شود چون من و شما نمی­توانیم زندگی مسیحی را با قدرت خودمان پیاده کنیم. بهتر بگویم که زندگی مسیحی سخت نیست بلکه کاملاً غیر ممکن است. تنها شخصی که قادر بود زندگی مسیحی را پیاده کند، خود مسیح بود! ولی خبر خوش این است که وقتی روح­القدس کنترل همه چیز را به دست بگیرد، او ما را توانایی می­بخشد تا بر گناه غلبه کنیم.

مؤسسۀ "دل هایمان احیا کُن" © 2024 _ صفحۀ فارسی