icon-newsletter

ملکۀ سبا ۱

منتشر شده ۰۷/۰۵/۱۴۰۰

من و شما چقدر به حکمت و تشخیص الاهی نیاز داریم … چقدر محتاجیم تا خداوند ما را در حّلِ مشکلات و پاسخ دادن به پرسش های دشوارِ زندگی کمک کند. در این بین، به مانند ملکۀ سبا که به حضور سلیمان پادشاه آمد، ما نیازمندیم تا با فروتنی و تواضع، به حضور خداوند آمده، و با روحیه‌ای تعلیم پذیر و مشتاق، از او طلب حکمت کنیم.

بارگیری صدا با وضوح پایین نیمه اول نیمه دوم