icon-newsletter

نام عظیم او

منتشر شده ۱۶/۱۲/۱۴۰۱

ما هر چقدر که مسیح را بیشتر بشناسیم، هر چه بیشتر با زیبایی او، شگفتی او، و علو شخصیت او مواجه شویم … هم خودِ واقعی خودمان را آنطور که هست خواهیم دید … و هم محبت او را در نجات و هویت جدیدی که به ما می بخشد! و اینجاست که وجود ما از اعتماد به او … و در نتیجه از امنیت و تسلی پر می‌شود.

مؤسسۀ "دل هایمان احیا کُن" © 2024 _ صفحۀ فارسی