icon-newsletter

نفسِ حیات بخش ۵

منتشر شده ۲۰/۰۷/۱۴۰۱

ما می‌­توانیم به قلبِ پدرانه و پر از محبتِ خدا اعتماد کنیم. او همهٔ قطعات زندگی‌ ما را مثل یک آهنگساز ماهر که از پیش نُتها را با مهارتْ در کنارِ هم قرار می‌دهد و در آخرْ آهنگ زیبایی را تصنیف می‌کند، او هم همه چیز را در زندگی‌ ما در کنار هم قرار می‌دهد تا در نهایت نقشهٔ عالی و نیکویی را که برای ما دارد به اجرا درآورد.