icon-newsletter

آسمان است که حکم میراند ۶

منتشر شده ۰۸/۰۲/۱۴۰۱

ما نیز درونِ خود نبوکدنصرها و بلشصرهایی داریم که دائماً خود را از دیگران و از خدا بالاتر می­دانند. آیا من و شما خدایی را که هر نَفَس و تمامی زندگی و سرنوشتِ ما در دست اوست تجلیل می‌‌کنیم؟ باشد که اینچنین حکمتی در زندگی هر یک از ما حاکم باشد تا این خدایی که از آسمان بر همه چیز حکم می‌راند در لحظه به لحظهٔ زندگی ما حرمت کرده شود.

مؤسسۀ "دل هایمان احیا کُن" © 2024 _ صفحۀ فارسی