icon-newsletter

آسمان است که حکم میراند ۵

منتشر شده ۰۵/۰۲/۱۴۰۱

چه ما این حقیقت را درک کرده باشیم و چه هنوز مثل نبوکدنصر‌ آن را نفهمیده باشیم، او حکم می­راند. چه حاکمینِ جهان این را قبول کنند و چه نکنند … بله، این آسمان است که حکم می‌‌راند. و اگر ما ایماندارِ به مسیح هستیم، این حقیقت باید باعثِ تشویق و تسلی و تقویتِ ما باشد و در ما دلگرمی، اطمینان، امنیت، و امید ایجاد کند.