icon-newsletter

راحاب و ریسمان قرمز رهائی – بخش نهم

منتشر شده ۲۸/۰۷/۱۳۹۹

خداوند از ما مذهب و اعمال مذهبی نمی‌خواهد. او به هیچیک از بزرگترین کارهایی که برای او انجام داده ­ایم نیاز ندارد. اما او از من و شما انتظار دارد که همان روحیه ­ای را که در راحاب دید، در ما هم ببیند. او از ما انتظار دارد که خودمان را در حضور او فقیر و نیازمند ببینیم … حتی اگر عُمقِ گناهانمان مثل راحاب عمیق و وحشتناک به نظر نرسد.

مؤسسۀ "دل هایمان احیا کُن" © 2024 _ صفحۀ فارسی