icon-newsletter

راحاب و ریسمان قرمز رهائی – بخش دوم

منتشر شده ۱۱/۰۷/۱۳۹۹

خدا در مکانهایی کار می کند که ما حتی تصورش را هم نمی کنیم. او در قلب افرادی کار می‌کند که حتی تجسمِ آن برای ما مشکل است. او قادر است که در فاسدترین اجتماعات، در قلب افراد کار کند و به برگزیدگانِ خود ایمان ببخشد. و این حقیقتی است بسیار اسرار آمیز!