icon-newsletter

جوابِ نرم

منتشر شده ۲۶/۰۱/۱۴۰۰

ابیجایل دو مرد پیش روی خود داشت: اولی شوهر نادانش (نابال) و دومی قدرتمندترین مردی که به زودی قرار بود پادشاه شود (داوود). نابال احمقانه رفتار کرده بود و داوود درصدد آن بود. ابیجایل با حکمت الاهی و با جوابی نرم در چنین بحرانی پادشاه آینده را از گناه نسبت به یک شخص نادان بازداشت.

بارگیری صدا با وضوح پایین نیمه اول نیمه دوم

مؤسسۀ "دل هایمان احیا کُن" © 2024 _ صفحۀ فارسی