icon-newsletter

خاموش کردن آتش

منتشر شده ۲۳/۰۱/۱۴۰۰

ابیجایل این نکتۀ مهم را به داوود یادآوری می کند که این خداست که دشمنانش را داوری خواهد کرد؛ این خداست که با نابال های زندگی ما برخورد می کند. دنیای ما پر است از نابال ها!!! اما خدا می‌خواهد آنها را به دست او بسپاریم.

بارگیری صدا با وضوح پایین نیمه اول نیمه دوم

مؤسسۀ "دل هایمان احیا کُن" © 2024 _ صفحۀ فارسی