icon-newsletter

نقش سرود در تقویت ما

منتشر شده ۱۴/۱۲/۱۳۹۹

الیزابت می‌دانست که او هنرپیشه اصلی این داستان نیست … و این او نیست که در مرکز این داستان قرار گرفته است. او می دانست که این داستان، داستان خود خداست، داستان مسیح. آیا من و شما هم همین نقطه نظر را درباره زندگی خودمان داریم؟

مؤسسۀ "دل هایمان احیا کُن" © 2024 _ صفحۀ فارسی