icon-newsletter

خداوند شبان من است ۱

منتشر شده ۲۲/۰۶/۱۴۰۰

در حالی که مزمور ۲۳ یکی از مزامیر محبوب یهودیان و مسیحیان است، از مزامیری است که مردم کمتر بر حسبِ آن زندگی می کنند. در این مزمور داوود به من و شما می­ گوید که ما در هر شرایط و فصلی از زندگی که باشیم، چه در شرایط آرام و خوش آیند و چه در شرایط ترسناک و ناخوشایند، میزان شناخت ما از خداوند و اعتماد به قلب پر محبت و شبان گونۀ اوست که تعیین کنندۀ واکنش های ما است؛ واکنش هایی که می‌توانند در زندگی ما بسیار سرنوشت ساز باشند.

بارگیری صدا با وضوح پایین نیمه اول نیمه دوم