icon-newsletter

خداوند شبان من است ۱

منتشر شده ۲۲/۰۶/۱۴۰۰

در حالی که مزمور ۲۳ یکی از مزامیر محبوب یهودیان و مسیحیان است، از مزامیری است که مردم کمتر بر حسبِ آن زندگی می کنند. در این مزمور داوود به من و شما می­ گوید که ما در هر شرایط و فصلی از زندگی که باشیم، چه در شرایط آرام و خوش آیند و چه در شرایط ترسناک و ناخوشایند، میزان شناخت ما از خداوند و اعتماد به قلب پر محبت و شبان گونۀ اوست که تعیین کنندۀ واکنش های ما است؛ واکنش هایی که می‌توانند در زندگی ما بسیار سرنوشت ساز باشند.

بارگیری صدا با وضوح پایین نیمه اول نیمه دوم

مؤسسۀ "دل هایمان احیا کُن" © 2024 _ صفحۀ فارسی