icon-newsletter

ملکۀ سبا ۳

منتشر شده ۱۴/۰۵/۱۴۰۰

“به مانند ملاقاتی که ملکۀ سبا با سلیمان پادشاه داشت، امروز خدا می خواهد با من و شما نیز ملاقات کند. او توجه ما را به خود جلب میکند، به پرسش ها و سردرگمی های ما پاسخ میدهد، فیض و رحمت بی قیاس خودش را دولتمندانه و به رایگان به ما عطا می کند، ما را بواسطۀ قربانی مسیح بر روی صلیب از هلاکت ابدی نجات می دهد، زندگی ما را از برکاتِ آسمانی خودش پُر می کند … و سپس ما را تجهیز نموده و می فرستد تا محبت و دولتِ فیض و رحمت او را با دیگران در میان گذاریم تا آنها نیز از خبر خوشِ انجیل باخبر شده و بدانند که آنان نیز می توانند بچشند و ببینند که مسیح چقدر نیکوست.

بارگیری صدا با وضوح پایین نیمه اول نیمه دوم

مؤسسۀ "دل هایمان احیا کُن" © 2024 _ صفحۀ فارسی