icon-newsletter

خدای قدیر

منتشر شده ۰۵/۰۲/۱۴۰۲

عیسای خداوند خدای قدیر و دلاوری شکست ناپذیر است که قدرتهای روحانیِ تاریکی و شیطانی نمی‌توانند در مقابل او بایستند. قدرتِ او بالاترین است. او قادر است همهٔ نقشه‌های دشمن را خنثی کرده و اسیرانِ در بند را رهایی بخشد.