icon-newsletter

قدوسیت – بخش دوم

منتشر شده ۲۶/۰۹/۱۳۹۹

وقتی که آتش حضور خدا زندگ ی­ها و کلیساهای ما را در بر می­گیرد، این حضوری که وجود و حضور گناه را تحمل نمی ­کند، بر مردم ظاهر می­شود و آنها با حقیقت قدوسیت خدا روبرو می­شوند. و در اینجاست که خود را گناهکاری محتاج می ­بینند که در نیاز مبرم و فوری خداست.

مؤسسۀ "دل هایمان احیا کُن" © 2024 _ صفحۀ فارسی