icon-newsletter

آسمان است که حکم میراند ۲

منتشر شده ۱۱/۰۱/۱۴۰۱

ماورای همۀ رویدادهای قابل رؤیت، خدایی حکیم و غیرقابل رؤیت که از آسمان بر همۀ امور حاکمیت مطلق دارد، بر همۀ این رویدادهای زمینی احاطه و اشراف کامل داشته، و امروز هم دارد. و او در حالِ نوشتنِ داستانی است که من و شما با فهم انسانیِ خودمان آن را نمی­ بینیم و درک نمی­ کنیم.

بارگیری صدا با وضوح پایین نیمه اول نیمه دوم