icon-newsletter

راحاب و ریسمان قرمز رهائی – بخش پنجم

منتشر شده ۱۸/۰۷/۱۳۹۹

از کدامیک از گناهانمان ما را طاهر کرد؟ او با خونِ خود چه کسانی را شُست؟  او گناهان من و گناهان شما … گناهانی که همه از آنها خبر دارند و گناهانی که هیچکس از آنها خبر ندارد … گناهانی که به نظر من و شما بی ارزش هستند و گناهانی که من و شما آنها را بزرگ، وحشتناک، و غیر قابل بخشش میخوانیم … همۀ این گناهان را بخشیده است.