icon-newsletter

استــر ۱۲

منتشر شده ۲۰/۰۳/۱۴۰۰

« خدا در برابر متکبران می ایستد، اما فروتنانرا فیض می بخشد، پس خویشتن را زیردست نیرومند خدا فروتن سازید، تا در زمان مناسب سرافرازتان سازد.» این اصلِ کلام خدا در هیچ دوره ای عوض نمی شود. این اصل در زندگی من و شما هم اجرا خواهد شد. پس چه بهتر، که امروز زیر دست زورآورِ خدا فروتنی کنیم تا او، در وقتی که خودش معین کرده، و با تدارکاتی که در پشتِ صحنه برای ما دیده، با همان دست نیرومند و زوراور، مارا برافرازد.

بارگیری صدا با وضوح پایین نیمه اول نیمه دوم

مؤسسۀ "دل هایمان احیا کُن" © 2024 _ صفحۀ فارسی