icon-newsletter

چگونه عاشق مسیح شویم (۴)

منتشر شده ۱۲/۰۴/۱۴۰۳

ما نمی­توانیم هم زمان در دو جهت مخالف در حال دویدن باشیم. اگر ما می‌خواهیم بسوی مسیح بدویم، باید خود را آماده کنیم تا داوطلبانه به بسیاری چیزهای دیگر پُشت کنیم؛ از آن چیزهایی که عشق آنها با عشق مسیح رقابت می‌کند، از آن چیزهایی که می‌خواهند تمرکز ما را از دویدن پشت سر مسیح بدُزدند، از آن چیزهایی که می‌خواهند در رابطهٔ ما با مسیح خلل ایجاد کنند.