icon-newsletter

چگونه عاشق مسیح شویم (۳)

منتشر شده ۰۵/۰۴/۱۴۰۳

متأسفانه برداشتی که بسیاری از ما از «محبت مسیح» داریم برداشتی است ذهنی که تنها مربوط به دانسته‌های الاهیاتی و معلومات ما می‌شود. داشتن دانش الاهیاتی اصل بسیار مهمی است، اما متأسفانه گاهی این عشق و محبت هرگز از مغز و خرد ما به عمق قلب ما راه پیدا نکرده است.