icon-newsletter

ولّیِ رهائي دهنده

منتشر شده ۱۰/۱۱/۱۴۰۲

عیسی وَلّیِ رهایی¬دهنده‌ای است که بهای کامل آزادسازی و پس گرفتن ما از اسارتِ گناه را پرداخت کرده … بهایی بسیار گران به قیمتِ خونِ گرانبهای خودش. در آزادسازی ما از گناه، عیسی از حقوق قانونی برخوردار بود، عیسی قادر بود ما را آزاد سازد، و عیسی مایل بود ما را رهایی بخشد. این، همان مُژده و خبر خوش انجیل است. شکر برای این «وَلّیِ رهایی دهندهٔ مبارک»!