icon-newsletter

هر جا نهر جاری شود (۳)

منتشر شده ۱۱/۰۲/۱۴۰۳

خدا شما را هم ـ اگر ایماندار حقیقی او هستید ـ فرا خوانده است تا از مسیح لبریز باشید، تا برای او میوه آورید و مفید باشید، و تا در نهایت، نام او را جلال دهید. بله او همهٔ ما ایماندارانِ خود را فرا خوانده است تا این پُری و برکاتی که از نهر حیاتِ مسیح در زندگی ما پدید آمده است، به سوی دیگران نیز سرازیر شود.