icon-newsletter

هر جا نهر جاری شود (۲)

منتشر شده ۰۴/۰۲/۱۴۰۳

آیا شما از لحاظ روحانی زنده هستید؟ آیا رشد می کنید؟ آیا زندگی شما برای دیگرا ن الهام بخش است؟ هر جایی که این نهر جاری شود با خودش حیات بار می آورد و همه چیز را دگرگونی می بخشد. بله هر چیز مرده ای زنده میشود، و هر چیزی که زنده شده باشد ، رشد کرده و شکوفاتر از پیش میشود.