icon-newsletter

نـان حیـات

منتشر شده ۲۸/۰۶/۱۴۰۲

هدفِ عیسی از این همه تأکید بر اینکه او نان حیات است این بود که با دلسوزی و محبتی که برای انسانها قائل بود، آنها را از این موضوعِ مهّم باخبر کند که همه چیز دور این مطلب می‌گردد که حیات روحانی ما انسانها وابسته به این است که ما به این نان آسمانی ایمان‌ آوریم.

مؤسسۀ "دل هایمان احیا کُن" © 2024 _ صفحۀ فارسی