icon-newsletter

قیامت و حیات

منتشر شده ۱۸/۰۷/۱۴۰۲

رستاخیز و قیام از مُردگان صرفاً یک اتفاقِ خارق‌العاده نیست که آن را باید جشن گفت و بس! زیرا «رستاخیز و حیات» یک شخص است. عیسی ادعا نکرد که فقط می‌تواند قیامت و حیات بدهد. او گفت که خود قیامت و حیات است.

مؤسسۀ "دل هایمان احیا کُن" © 2024 _ صفحۀ فارسی