icon-newsletter

شیــــر

منتشر شده ۱۴/۰۹/۱۴۰۲

شیر یهودا، یعنی عیسی، کسی است که با فدا کردن جانِ خود مثل یک برهٔ ذبح شده پیروز شده است. اگر شما توسط ایمان به عیسای خداوند فرزند خدا شده­اید، شما در این پیروزی شریک هستید … چرا که ما هرگز نمی­توانیم با قوت خودمان پیروزی حاصل کنیم، ولی وقتی در او هستیم، بوسیلهٔ او پیروز هستیم.